PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA KASTAŅU MĀJA” apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:
• Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
• citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
• saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA KASTAŅU MĀJA” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA KASTAŅU MĀJA” (turpmāk arī – Majunumuri).
1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (Majunumuri) vārdā apstrādā personas datus.
1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu Majunumuri mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA KASTAŅU MĀJA”, reģ. Nr. 40103991434, juridiskā adrese: Mārtiņa iela 20, Ogre, LV-5001.
2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras Majunumuri vārdā un atbilstoši Majunumuri norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. Majunumuri apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus Majunumuri pakalpojumus klients vēlas izmantot.
3.2. Majunumuri apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:
3.2.1. klienta personas datu apstrāde Majunumuri klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;
3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai Majunumuri e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;
3.2.3. klienta personas datu apstrāde Majunumuri jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā;
3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;
3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai Majunumuri atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.
3.4. Klienta reģistrācijai Majunumuri e-veikalā Majunumuri atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.
3.5. Majunumuri e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – Majunumuri var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.
3.5. Majunumuri jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā, Majunumuri atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.
3.6. Majunumuri īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no Majunumuri veikalā esošajām videokameru ierakstiem.
3.7. Majunumuri publicitātes veicināšanai Majunumuri rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) Majunumuri var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Majunumuri iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2. Majunumuri iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai Majunumuri veikalā, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai Majunumuri.lv e-veikalā un piekļuves Majunumuri.lv e-veikalam nodrošināšanai;
4.2.2. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienas mēnesī;
4.2.3. adrese – informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī Majunumuri e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
4.2.4. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma Majunumuri e-veikalā noformēšanas laikā – saziņai jautājumos par Majunumuri e-veikalā pasūtīto preču piegādi;
4.2.5. e-pasts – Majunumuri jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves Majunumuri e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami Majunumuri e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu Majunumuri e-veikalā;
4.2.6. videoattēls – videonovērošana Majunumuri veikalu telpās, lai aizsargātu Majunumuri īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu Majunumuri veikalā, atklātu Majunumuri veikalā
izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;
4.2.7. fotoattēls – Majunumuri publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.
4.3. Majunumuri informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus Majunumuri piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā Majunumuri iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem Majunumuri veikalā, ja klients tam ir piekritis.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. Majunumuri veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida Majunumuri ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt Majunumuri piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
Izsūtot aicinājumus uz Majunumuri rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros Majunumuri publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, Majunumuri ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.
5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, Majunumuri ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.
5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – Majunumuri ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai Majunumuri veikalā un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem Majunumuri veikalā; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).
Videonovērošanas gadījumā Majunumuri vienmēr nepārprotami informē klientu par veikalā veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie veikalu ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “KASTAŅU MĀJA” e-veikalā www.Majunumuri.lv .
5.2. Majunumuri apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr Majunumuri ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai Majunumuri leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.

6. Personas datu saņēmēji

6.1. Majunumuri, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, Majunumuri izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.2. personām, kuras sniedza Majunumuri pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

6.1.3. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

7. Majunumuri sīkdatņu politika

7.1. Majunumuri mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.
7.2. Majunumuri izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas Majunumuri mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Majunumuri mājaslapā.

8. Klienta tiesības saistībā ar Majunumuri veikto personas datu apstrādi

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt Majunumuri, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot Majunumuri izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), Majunumuri nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3. Ievērojot to, ka Majunumuri ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt Majunumuri šādos veidos:
8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta karte – nosūtot atsaukumu uz Majunumuri e-pastu info@majunumuri.lv no e-pasta, kuru klients norādīja Majunumuri tirdzniecības vietā izsniegtajā klienta anketā klienta kartes saņemšanai vai kuru norādījis, reģistrējoties Majunumuri e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numurs (ja klientam šāda karte piešķirta), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz Majunumuri e-pastu info@majunumuri.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz Majunumuri juridisko adresi: Ogre, Mārtiņa iela 20, LV-5001, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī Majunumuri veikalā.
8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret Majunumuri veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt Majunumuri veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu Majunumuri kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt Majunumuri:
8.4.1. izsniegt Majunumuri rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;
8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;
8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir Majunumuri rīcībā.
8.5 Klientam ir tiesības iegūt no Majunumuri informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Majunumuri ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar Majunumuri veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. Majunumuri var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Majunumuri mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

WeCreativez WhatsApp Support
Mūsu komanda ir šeit, lai palīdzētu.
Vai nepieciešama palīdzība?